Политика по качеството

Ние се стремим да бъдем една изцяло насочена към клиента организация, като постигаме
успех чрез представянето на качествени услуги и продукти на нашите клиенти.
„Айтрак България“ ООД счита своите служители като основен и най-важен ресурс и
разглежда под внимание създаването на една творческа и мотивираща за работа среда. Ние вярваме
в активната комуникация между всички нива на фирмата.
„Айтрак България“ ООД се стреми да прилага най-високите стандарти за осигуряване на
качеството спрямо всички свои дейности и да мотивира и поддържа развитието на своя персонал.
„Айтрак България“ ООД осигурява всички служители да познават и разбират политиката на
компанията, да познават своите ангажименти по нейното изпълнение.
„Айтрак България“ ООД поддържа актуална своята политика съгласно периодично
оценяваното състояние на цялостната система за управление.
„Айтрак България“ ООД осигурява постоянна обратна връзка със своите клиенти с цел
удовлетворяване на всички техни изисквания.
Тези свои цели „Айтрак България“ ООД постига чрез:
• Преглед за адекватност и непрекъснато подобряване на Системата за управление на „Айтрак
България“ ООД в съответствие с изменящата се среда, в която фирмата се развива;
• Поддържане и непрекъснато подобряване на формална и документирана Система за
управление на качеството, съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, както
и на приложимите законови и други изисквания, които регламентират дейностите на
„Айтрак България“ ООД;
• Подходящо подбран и високо квалифициран персонал, убеден в необходимостта от
непрекъснатото развиване и усъвършенстване на Системата за управление на качеството.
• Установяване и отстраняване на грешки и източници на такива в процеса на работата ни, за
да бъдат избягвани в бъдеще;
• Активна комуникация с външните и вътрешните заинтересовани страни с цел осъзнаване на
значението на личната отговорност, която носят за осигуряването на съответстващ продукт;
• Контрол на всеки етап от процеса от планиране до предаването на продукта/услугата на
клиента.
Качеството на работа е всеобщо задължение в „Айтрак България“ ООД, с което се определя
и отговорността на всеки един от служителите. Висшето ръководство напълно осъзнава
задължението и отговорността си да развива и поддържа Системата за управление на качеството в
съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2015.
Като доказателство за нашия професионализъм и компетентност в работата си ние се
задължаваме да:
• Създаваме и поддържаме благоприятна работна атмосфера за нашите служители,
изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа, повишаване на
квалификацията, спазване на изискванията за безопасност и ангажираност към качествена
работа, признание на личния принос;
• Приемаме само поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно и професионално;
• Създаваме условия на всички служители да откриват и използват възможностите за
повишаване на качеството в работата им при оптимално използване на наличните ресурси;
• Проверяваме систематично функционирането на системата по качеството и своевременно
коригираме констатираните недостатъци.
• Всеки служител на „Айтрак България“ ООД се задължава в този смисъл да дава личен
принос при осъществяване на нашата политика по качество.

Дата : 14.08.2019 Утвърдил: Велислав Тодоров /управител/

bg_BG
Scroll to Top